1. SUNNY Remote Lamp
Sunny RDH-LED ฐานเดี่ยว WallSunny RDH-LED ฐานเดี่ยว Surface RDH 12 - 3 LED (ฐานเดี่ยว)
RDH 12 - 6 LED (ฐานเดี่ยว)
1,300.00
1,400.00
(1 x 3 W. LED 12V.)
(1 x 6 W. LED 12V.)
SURFACE , WALL icon new
RDH 12 - 20 (ฐานเดี่ยว)
RDH 12 - 35 (ฐานเดี่ยว)
RDH 12 - 55 (ฐานเดี่ยว)
RDH 24 - 35 (ฐานเดี่ยว)
RDH 24 - 55 (ฐานเดี่ยว)
600.00 (1 x 20W. 12V.)
(1 x 35W. 12V.)
(1 x 55W. 12V.)
(1 x 35W. 24V.)
(1 x 55W. 24V.)
SURFACE , WALL
Sunny RCL ฐานเดี่ยว Wall RCL 12 - 20 (ฐานเดี่ยว)
RCL 12 - 35 (ฐานเดี่ยว)
RCL 12 - 55 (ฐานเดี่ยว)
RCL 24 - 35 (ฐานเดี่ยว)
RCL 24 - 55 (ฐานเดี่ยว)
900.00 (1 x 20W. 12V.)
(1 x 35W. 12V.)
(1 x 55W. 12V.)
(1 x 35W. 24V.)
(1 x 55W. 24V.)
SURFACE , WALL
Sunny RSM ฐานเดี่ยว Wall RSM 12 - 20 (ฐานเดี่ยว)
RSM 12 - 35 (ฐานเดี่ยว)
RSM 12 - 55 (ฐานเดี่ยว)
RSM 24 - 35 (ฐานเดี่ยว)
RSM 24 - 55 (ฐานเดี่ยว)
900.00 (1 x 20W. 12V.)
(1 x 35W. 12V.)
(1 x 55W. 12V.)
(1 x 35W. 24V.)
(1 x 55W. 24V.)
SURFACE , WALL
Sunny RDH-LED ฐานคู่ Wall RDH 12 - 6 LED (ฐานคู่)
RDH 12 - 12 LED (ฐานคู่)
1,800.00
1,900.00
(2 x 3 W. LED 12V.)
(2 x 6 W. LED 12V.)
SURFACE , WALL icon new
Sunny RDH-LED ฐานคู่ Surface RDH 12 - 20 (ฐานคู่)
RDH 12 - 35 (ฐานคู่)
RDH 12 - 55 (ฐานคู่)
RDH 24 - 35 (ฐานคู่)
RDH 24 - 55 (ฐานคู่)
1,100.00 (2 x 20W. 12V.)
(2 x 35W. 12V.)
(2 x 55W. 12V.)
(2 x 35W. 24V.)
(2 x 55W. 24V.)
SURFACE , WALL
Sunny RCL ฐานคู่ Wall RCL 12 - 20 (ฐานคู่)
RCL 12 - 35 (ฐานคู่)
RCL 12 - 55 (ฐานคู่)
RCL 24 - 35 (ฐานคู่)
RCL 24 - 55 (ฐานคู่)
1,800.00 (2 x 20W. 12V.)
(2 x 35W. 12V.)
(2 x 55W. 12V.)
(2 x 35W. 24V.)
(2 x 55W. 24V.)
SURFACE , WALL
Sunny RCL ฐานคู่ Wall RSM 12 - 20 (ฐานคู่)
RSM 12 - 35 (ฐานคู่)
RSM 12 - 55 (ฐานคู่)
RSM 24 - 35 (ฐานคู่)
RSM 24 - 55 (ฐานคู่)
1,800.00 (2 x 20W. 12V.)
(2 x 35W. 12V.)
(2 x 55W. 12V.)
(2 x 35W. 24V.)
(2 x 55W. 24V.)
SURFACE , WALL
Sunny Downlight HD08, HD16 LED DL 12 - 3 LED 900.00 Downlight 12V. - 3W. LED icon new
Sunny Downlight DLJ151 DLJ 151 500.00 Downlight 12V. - 20W.
Downlight 12V. - 35W.
Downlight 12V. - 55W.
Downlight 24V. - 35W.
Downlight 24V. - 55W.
Sunny Downlight HD08, HD16 HD 08 , HD 16 500.00 Downlight 12V. - 20W.
Downlight 12V. - 35W.
Downlight 12V. - 55W.
Downlight 24V. - 35W.
Downlight 24V. - 55W.
หมายเหตุ
1. ราคาสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า