1. GP - Rechargeable Batteries แบตเตอรี่แบบชาร์จได้
GP AA 1300mAh GP AA 1300 mAh (แพ็ค 2 ก้อน) 135.00 ถ่านชนิด Ni-MH (LSD)
ไม่มีผลต่อการชาร์จกรณีที่มีกระแสไฟฟ้าเหลือในตัวถ่าน เหมาะกับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภท
สามารถนำกลับมาชาร์จใหม่ได้
130AAHCTH-2U2
GP AA2500mAh GP AA 2500 mAh (แพ็ค 2 ก้อน) 265.00 ถ่านชนิด Ni-MH
ไม่มีผลต่อการชาร์จกรณีที่มีกระแสไฟฟ้าเหลือในตัวถ่าน เหมาะกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กินไฟสูง
สามารถนำกลับมาชาร์จใหม่ได้ 1,000 ครั้ง
250AAHCTH-2UC2
GP AA 2700mAh GP AA 2700mAh (แพ็ค 2 ก้อน) 295.00 ถ่านชนิด Ni-MH
ไม่มีผลต่อการชาร์จกรณีที่มีกระแสไฟฟ้าเหลือในตัวถ่าน เหมาะกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กินไฟสูง
สามารถนำกลับมาชาร์จใหม่ได้ 1,000 ครั้ง
270AAHCTH-2UC2
GP AAA 650mAh GP AAA 650mAh (แพ็ค 2 ก้อน) 95.00 ถ่านชนิด Ni-MH (LSD)
ไม่มีผลต่อการชาร์จกรณีที่มีกระแสไฟฟ้าเหลือในตัวถ่าน เหมาะกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กินไฟสูง
สามารถนำกลับมาชาร์จใหม่ได้
650AAHCTH-2UC2
GP AAA 1000mAh GP AAA 1000mAh (แพ็ค 2 ก้อน) 195.00 ถ่านชนิด Ni-MH
ไม่มีผลต่อการชาร์จกรณีที่มีกระแสไฟฟ้าเหลือในตัวถ่าน เหมาะกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กินไฟสูง
สามารถนำกลับมาชาร์จใหม่ได้
100AAAHCTH-2UC2
GP C 3500mAh GP C 3500mAh (แพ็ค 2 ก้อน) 550.00 ถ่านชนิด Ni-MH
ไม่มีผลต่อการชาร์จกรณีที่มีกระแสไฟฟ้าเหลือในตัวถ่าน เหมาะกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กินไฟสูง
สามารถนำกลับมาชาร์จใหม่ได้ 1,000 ครั้ง
350CHCTH-2UC2
หมายเหตุ
1. ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
2. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า